gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา Print

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 นำโดยนายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และคณะกรรมการ ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นอกจากนี้ทางสำนักงานเขตได้นิมนต์พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานได้นำคณะพระอาจารย์สวดชยันโต เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ได้รับมอบเครื่องราชและกล่าวสัมโมทนียกถาในครั้งนี้

 

 

นายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายวิบูลย์ โพธิลุชา กล่าวรายงาน

พระคณาจารย์วิทยาเขตอีสาน สวดชยนฺโต

นายสายัณห์ ผาน้อย กล่าวแสดงความยินดี กับข้าราชการทุกท่าน ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาทุกท่าน

ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป. เขต1 ขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี กับข้าราชการทุกท่าน ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาทุกท่าน 

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน กล่าวสัมโมทนียกถา

 

 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC