gototopgototop
โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง Print

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง โดย ผศ.วิทูล ทาชา และ อาจารย์ คัมภีรภาพ คงสำรวย เป็นวิทยากร ให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะออกฝึกสอน โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เมตตาให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการอาจารย์ คัมภีรภาพ คงสำรวยอาจารย์ คัมภีรภาพ คงสำรวย

อาจารย์ คัมภีรภาพ คงสำรวย