gototopgototop
สัมมนาและรายงานตัว นักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 Print

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสัมมนารายงานตัว นักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โดยในช่วงเช้าพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้บรรยายเรื่องการจัดการศึกษา มมร.อส จากนั้น รุ่นพี่ และคณะประธานนักศึกษาใหม่ นายธีรบุตร ลุสีดา ได้นำพานักศึกษาใหม่โควตา ทำกิจกรรมสันทนาการ
 
alt