gototopgototop
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มมร.อส. เป็นเจ้าภาพพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (2) Print

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นเจ้าภาคพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย มีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม เป็น โฆษกประจำงานในวันนี้ พร้อมทั้งนักศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ ปี3 ภาคปกติ เป็นเจ้าภาพโรงทาน นอกจากนี้คณะผู้บริหารได้นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากด้วย