gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมขบวนแห่งานวันวิสาขบูชา Print

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ งานกิจการนักศึกษา ได้นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น จัดขบวนแห่งานวันวิสขาบูชา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดเริ่มต้นของขบวน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเดินถึงวัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น