gototopgototop
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น Print

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศโรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น ซึ่งมีนางสาวอรพินธ์ โม้หอชัย เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น บรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย