gototopgototop
สัมมนาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา Print

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในเรื่อง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา" ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสินรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน และเป็นผู้นำทางศาสนาพุทธที่ให้ความรู้แก่ประชาชนร่วมกับศาสนาอื่นๆ ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาซิกข์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธี สมภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีให้การต้อนรับ และอาจารย์วรเทพ เวียงแก พิธีกรดำเนินรายการ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้พระมหาศุกภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี นำนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมฟังการสมัมนาในครั้งนี้ด้วย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธี สมภักดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับวิทยากรจากผู้นำศาสนาต่างๆ
พิธีเปิดโครงการ ในช่วงแรกจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ตัวแทนผู้นำทางศาสนาพุทธ
อาจารย์วรเทพ เวียงแก พิธีกรดำเนินรายการ