gototopgototop
สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2558 Print

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยในช่วงเช้าเป็นการสอบคัดเลือก และเข้าสอบสัมภาษณต่อ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร