gototopgototop
รัฐศาสตร์การปกครองสัมมนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 Print
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูวินัยธรวรชัย ปยุตโต, นายอภิชิต เหมือยไธสง, ผศ.ทรงวุฒิ ศรีวิไล, นางสาวณฐอร เจือจันทร์, นางสาวชุลีพร นาหัวนิล, นางสาวศริญญา เผือกนอก, นายสุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ, นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ได้พบปะนักศึกษาประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองใหม่ ประจำปี 2558 ระว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 โดยมีพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสศาสตร์อีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้มีรุ่นพี่ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มาร่วมกันต้อนรับรุ่นน้องใหม่เป็นจำนวนมาก และมีศิษย์เก่าพบรุ่นน้องๆด้วย