gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news มมร.วิทยาเขตอีสานได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
มมร.วิทยาเขตอีสานได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554 Print

เมื่อวันที่ 29 - 10 พฤศจิกายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน มอบหมายให้พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินตั้งซุ้มนิทรรศการของมมร.วิทยาเขตอีสาน ณ บริเวณพระธาตุศิโรดม เนื่องในงานเทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น และมอบหมายให้พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษานำนักศึกษาไปประชุมซุ้มนิทรรศการด้วย

 

 

นอกจากนี้ มมร. วิทยาเขตอีสาน ได้ส่งเสี่ยวคู่เอก จำนวน 2 คู่ คือ ผศ.เมธี สมภักดี กับ อาจารย์ธีระชัย ชาติชนบท และ อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน กับ อาจารย์ธนากร ชูสุขเสริม ประเพณีผูกเสี่ยว ก็เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นพร้อมกันกับงานเทศกาลไหม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนในท้องถิ่นและคนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันคำว่า "เสี่ยว" เป็นภาษาถิ่นอีสาน แปลว่า มิตรแท้ เพื่อนแท้ เพื่อนตาย มีความผูกพัน ซื่อสัตย์ และจริงใจต่อกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ มมร.วิทยาเขตอีสานจัดทำขบวนพิธีเปิดร่วมกับโรงเรียนต่างในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นด้วย

 

พระมหาสมัย ผาสุโก และอาจารย์ธีรเดช ธีรเลิศนาม ตรวจความพร้อมของนักเรียนที่จะแสดงต้อนรับประธาน
 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าร่วมต้อนรับประธานในพิธีเปิดคุ้มวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก
นายสมศักดิ์ เกีรยติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีเปิดคุ้มวัฒนธรรม
เสี่ยวคู่เอก จำนวน 2 คู่ คือ ผศ.เมธี สมภักดี กับ อาจารย์ธีระชัย ชาติชนบท
และ อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน กับ อาจารย์ธนากร ชูสุขเสริม 
นักศึกษาวงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ได้เข้าร่วมแสดงดนตรี ต้อนรับประธานในพิธีเปิดคุ้มวัฒนธรรม

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC