gototopgototop
สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558 Print

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558 ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ณ อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โดยมี พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสาสตร์ นำไหว้พระสวดมนต์ และเปิดการสอบ โดยมี พระมหาสมบูรณ์ อุตตโม อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย อาจารย์สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ เป็นกรรมการควบคุมการสอบ
 
อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย