gototopgototop
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวัสดี Print

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนสวัสดี ซึ่งมีนายวิเชษฐ์ทรง ยาทา เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่  โรงเรียนสวัสดีบรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างเรียบร้อยดี เด็กๆเรียนรู้อย่างสนุกสนานร่าเริง