gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่พระเทพพุทธิมุนี ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่พระเทพพุทธิมุนี ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง Print
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และคณะสงฆ์ในปกครอง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำรวจทางหลวง พุทธศาสนิกชน ร่วมจัดพิธีต้อนรับ พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินฺธโร) เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์ จาก พระราชพุทธิมุนี เป็นพระเทพพุทธิมุนี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา และได้เดินทางกลับมาจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 8 ธันวาคม 2554 นี้ โดยขบวนแห่ เริ่มจากหน้าห้างเซนทรัลพลาซ๋า ขอนแก่น มาตามถนนศรีจันทร์ จนมาถึงหน้าวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง

 

 
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เริ่มขบวนแห่ แสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ จากประตูเมืองขอนแก่น
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านหลังขบวนเป็นภิกษุสามเณร วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง และพุทธศาสนิกชนมากมาย
 
 
 
 
ขบวนแห่นี้ ได้รับกำอำนวนความสะดวกจาก ทั้งจากทหารและตำรวจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อขบวนมาถึง พระเทพพุทธิมุนี เข้าสู่พระอุโบสถ ถวายเครื่องสักการะพระประธานและบุรพาจารย์
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นจึงเคลื่อนขบวนไปยังศาลาหลักคำ
 
 
พระเทพพุทธิมุนีถวายสักการะบุรพาจารย์
 
 
 
มีพุทธศาสนิกชนมากมาย มาคอยต้อนรับและชมบารมี
 
 
 
 
พระเทพพุทธิมุนี กล่าวสัมโมทนียกถา
 
 
 
 
คณะสงฆ์ในปกครอง ถวายของทีี่ระลึก
 
 
 
 
นายสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถวายของที่ระลึก
 
 
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ และบุคลากร มมร.อส ถวายของที่ระลึก
 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC