gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news สอบนักธรรมโทและเอก สนามหลวง วัดศรีจันทร์
สอบนักธรรมโทและเอก สนามหลวง วัดศรีจันทร์ Print

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2554 ที่วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พระเดชพระคุณพระเทพญาณวิศิษฐ์  ผู้แทนเจ้าประคุณสมเด็จแม่กองธรรมสนามหลวง  ได้เดินทางมามอบข้อสอบนักธรรมชั้นโท –เอก ที่วัดป่าแสงอรุณให้กับคณะสงฆ์ภาค  9  ทั้ง  2  นิกาย  ซึ่งได้มีการนำคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเพื่อเป็นคณะกรรมการดูแล การนำข้อสอบไปเปิดสอบในแต่ละสนามสอบของภาค 9  ให้เกิดความบริสุทธิ์ในการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2554

 

 
 
 
 
 
ในวันที่ 12-15 ธันวาคม 2554 เป็นวันสอบนักธรรมสนามหลวง โทและเอก ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง มีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรมากมาย มาเข้าสอบนักธรรม ในระยะเวลาตลอดทั้ง 4 วันนั้น พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ได้เมตตานุเคราะห์มาเป็นประธานและกำกับห้องสอบด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค9 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ เป็นประธานพิธี ในการเปิดสอบนักธรรมสนามหลวง ณ วัดศรีจันทร์ ในครั้งนี้
 
 
พระภิกษุสามเณรที่จะทำการสอบ เข้าสู่พิธีและฟังโอวาทจากพระเถรานุเถระ
 
 
 
รวมระยะเวลาทั้ง 4 วันนี้ การดำเนินการสอบนักธรรมสนามหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ส่งคณาจารย์มาเป็นกรรมการกำกับห้องสอบ ร่วมกับ เลขาเจ้าคณะต่างๆ ด้วย

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC