gototopgototop
สอบธรรมศึกษา 2554 Print

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิืทยาเขตอีสาน ได้ทำการสอบธรรมศึกษา ในระดับธรรมศึกษาชั้นโท และ ธรรมศึกษาชั้นเอก มีนักศึกษาจำนวนมากเล็งเห็นความสำคัญและมาร่วมสอบครั้งนี้ ในช่วงเช้า พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ที่ปรึกษา มมร.อส. เป็นประธานพิธีเปิด พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ กล่าวถวายรายงาน พระเทพพุทธิมุนีให้โอวาทกับนักศึกษา

 พระเทพพุทธิมุนี เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย

  
 
 
 
นำนักศึกษาไหว้พระสวดมนต์ ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดการสอบธรรมุศึกษาประจำปี 2554
 
 
 
 
 
 
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) กล่าวถวายรายงาน
 
 
พระเทพพุทธิมุนี กล่าวให้โอวาทและเปิดการสอบ
   
 
 
 
พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวระเบียบปฏิบัติแม่กองธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานและคณะกรรม ร่วมลงนามและเปิดข้อสอบ
 
 
 
 
 
คณาจารย์แจกข้อสอบและกระดาษคำตอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเทพพุทธิมุนีและคณะ เดินตรวจเยี่ยมห้องสอบ