gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
วันสถาปนา มมร.วข.อีสาน Print
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2554 เป็นวันสถาปนา หรือ วันก่อตั้งวิทยาเขตอีสาน ในช่วงเช้า คณาจารย์และนักศึกษาทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 56 รูป นิมนต์มาจากวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ วัดโนนชัยวนาราม กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นไปอย่างอบอุ่นและคึกคัก ท่ามกลางสายลมหนาวกลางเดือนธันวาคม มีทั้งนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ และ ระดับมหาบัณฑิต มาทำบุญตักบาตร ตั้งโรงทาน และ ถวายผ้าป่าการศึกษาในเวลา ในโอกาศนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้รับความเมตตานุเคราะห์ จาก พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ มาร่วมในงานสถาปนาในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.30 น. คณาจารย์และนักศึกษาร่วมแห่ขบวนผ้าป่า จากบริเวณ หน้ามหาวิทยาลัย และอ้อมมหาวิทยาลัย 1 รอบ ก่อนที่จะขึ้นสู่ด้านบน อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เพื่อประกอบพิธี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
จากนั้น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลกถา ประกอบด้วย

พระเทพพุทธิมุนี
พระครูธรรมสารพินิจ
พระครูสุขุมสังฆการ
พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ
พระครูสิริสารวุฒิคุณ
พระครูสมุห์สง่า สุจิตฺโต
พระครูอรัญขันติธรรม
พระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส
พระมหานิรันดร์ สุวิชฺชานนฺโท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลำดับต่อมาเป็นพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์
 
 
 
 
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ กล่าวสัมโมทนียกถา พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺฺโฒ กล่าวสัมโมทนียกถา

 
 

จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธี รับประทานอาหาร  
 

 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC