gototopgototop
บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมอบรมวิทยากรมืออาชีพ ครั้งที่ 2 Print
เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ส่งบุคลากรนำโดย นางสาวณฐอร เจือจันทร์, นางสาวศริญญา เผือกนอก และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ ครั้งที่ 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมวันโอวันจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูลความรู้ ได้ทราบคุณสมบัติของวิทยากร และได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นวิทยากรมืออาชีพและพิธีการต่างๆได้