gototopgototop
สัมมนานักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ งานกิจการนักศึกษา Print

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ งานกิจการนักศึกษา โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสานเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้ข้อคิด จากนั้นอาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา และการแต่งกาย จากนั้น เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดย อาจารย์วรเทพ เวียงแก จากนั้นอาจารย์ประจำสาขาวิชาแบ่งกลุ่มย่อยพูดคุย ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสันทนาการ โดยรุ่นพี่ภาคพิเศษ