gototopgototop
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ (วันแรก) Print

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิกาบดี วิทยาเขตอีสาน เป็นประธานนำไหว้พระสวดมนต์ จากนั้นบรรยายเรื่องวัฒนธรรมชาวมมร. จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดย อาจารย์วรเทพ เวียงแก ในช่วงบ่ายรุ่นพี่ปี 2 ได้นำพาน้องนักศึกษาใหม่ ออกบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดรอบมหาวิทยาลัยบริเวณ ตลาดบ้านโนนชัย จากนั้นนำพาน้องๆ สนุกกับกิจกรรมสันทนาการ จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนความดี โดย พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. และไฟว้พระสวดมนต์ก่อนกลับที่พัก