gototopgototop
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย Print

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  ซึ่งมี นางสาววิราวรรณ กุลชัยแพทย์ และนางสาวชลธิชา สมศรี เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  บรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย