gototopgototop
พิธีฌาปนกิจ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม Print

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ในงาน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ แสดงพระธรรมเทศนา พร้อมทั้งคณาจารย์ทอดผ้าไตร ในพิธีได้แสดงความอาลัยแด่นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม ทั้งจากน้องสาว เพื่อนๆของน้องสาว และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง