gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน Print

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน ตามองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน นำไหว้พระสวดมนต์ บรรยายพิเศษ และ กล่าวเปิดโครงการ จากนั้น ผศ.ทรงวุฒิ ศรีวิไล อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์ พบปะนักศึกษา  พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร บรรยายเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในสำนักงาน จากนั้น อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ บรรยายเกี่ยวกับรูปแบบการฝึกปฏิบัติงาน

 

 
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) รองอธิการบดี นำไหว้พระสวดมนต์
 
 
 
 
จากนั้น บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเป็นนักศึกษาฝึกงาน และเน้นย้ำเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตน
 
 
 
 
 
 
ผศ.ทรงวุฒิ ศรีวิไล เข้าพบประนักศึกษาและให้กำลังใจในการฝึกงาน
 
 
 
 
พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร บรรยายเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในสำนักงาน
 
 

 
 
 
 
อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และกล่าวปิดโครงการ

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC