gototopgototop
งานฝึกอบรมและพัฒนา ค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม Print

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 งานฝึกอบรมและพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ นำโดยพระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร. และพระสันติ ญาณปฺปสุโต พร้อมคณะ ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยา่คม เป็นเวลาสองวัน ทั้งนี้โครงการค่ายคุณธรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์และนักเรียนทุกชั้นปีเป็นอย่างดี มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน