gototopgototop
งานฝึกอบรมและพัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขามแก่นนคร Print
 เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 งานฝึกอบรมและพัฒนา นำโดยพระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร. และพระสันติ ญาณปฺปสุโต และคณะวิทยากร อบรมในโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ที่โรงเรียนขามแก่นนคร โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่จำนวน 450 คนเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริการสังคมและอบรมคุณธรรมแก่เยาวชน