gototopgototop
โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด Print

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด ในรายวิชาโภชนาการ โดยได้เชิญนักเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ร่วมกิจกรรมโภชนาการ โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นนักเรียนอนุบาลจัดกลุ่มเข้าฐานต่างๆ