gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล Print
เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) นำโดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และนายจักราวุธ แซ่แต้ งานกิจการนักศึกษา ภาคปกติ ได้นำตัวแทนนักศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง" ประกอบด้วย นายธีระบุตร ลุสีดา, นายพงศธร ไวมาตย์, นายณัฐธวัช อุ่นใจและนายสุริโย นิลภูผา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง" และนำเสนอผลงานด้านดังกล่าวฯ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โครงการนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 13 สถาบันในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากมาให้ความรู้ และร่วมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน

 
 
 
 
 
 
 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ประธานเปิดโครงการฯ)

 นายอุทิศ บัวศรี
ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.

 บรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สำคัญอย่างไรกับสังคมไทยในปัจจุบัน"

 
 
 บรรยายพิเศษเรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนา"

 คุณนาวิน โสภาภูมิ มูลนิธินโยบาลสุขภาวะ

 
 คุณวิจิตรา ชูสกุล มูลนิธิพัฒนาอีสาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสวนาหัวข้อ "ธรรมาภิบาลในองคืกรและนโยบายสาธารณะ"

 นายธนชัย อาจหาญ
(ผู้จัดการภาคสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)
 
 ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
 
 นายพลากร วงศ์กองแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
นายนฤทธิ์ คำธิศรี
นักเกษตรกร การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย (กลุ่มนิสิต/นักศึกษา)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย (กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่) 
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย (กลุ่มนิสิต/นักศึกษา)