gototopgototop
การแข่งขันบรรยายธรรมะภาคภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณร และตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย 2558 Print

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันบรรยายธรรมะภาคภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณร และตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อเนื่องจากครั้งก่อน คือ การผลิตสื่อภาษาอังกฤษ  โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน กล่าวเปิดโครงการ ในช่วงเช้าเป็นการตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ ในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ การแสดงดนตรี โดยนักศึกษา มมร.อส ธรรมกีต้าร์ 3 บทเพลง จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่ โดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต