gototopgototop
ค่ายวิชาภาษาไทย Print

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2555 นำโดยพระครูปลัดธรมจริยวัฒน์ อาจารย์ประจำรายวิชาภาษาไทย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน นายศักดิ์พงษ์ โสภาจร อาจารย์พิเศษประจำ และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ จนท.มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสาน จำนวน 117 คน ได้ออกค่ายภาษาไทย ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง หินช้างสี ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติธรรม การเขียนบทความ ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น การทัศนศึกษาในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหัวหน้างานและเจ้าหน้าทีอุทยานแห่งชาติน้ำพองด้วยอย่างดี