gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญตักบาตรทุกวันอังคารของเดือน
มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญตักบาตรทุกวันอังคารของเดือน Print
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติและคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิตและคฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม ดร. หัวหน้างานกิจการนักศึกษา นายสุพรรณ ก้อนคำ อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ พระสุรสิทธิ์ โชติวังโส ประธานนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต) นายธีรบุตร ลุสีดา ประธานนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) และคณะกรรมการนักศึกษา ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือนของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา คือสัปดาห์ที่สองของเดือน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้ทำความดี การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและสังคม การทำความดีตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา และเพื่อขจัดความเห็นแก่ตัว นอกจากนี้นักศึกษาได้รักษาวัฒนธรรมความอีสานโดยการแต่งกายชุดพื้นบ้านอีสานรวมกันตักบาตร ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าเรียนอีกด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การทำความดี กรรมดี การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ การกระทำความดีตามหลักคำสอนในศาสนา ซึ่งการทำบุญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความดี  กรรมดี และเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจ การทำบุญนำความสุขมาให้  ทำให้จิตใจของเราแบ่งบานไปด้วยบุญ  จิตใจให้ผ่องใส บริสุทธิ์  ชีวิตมีความสงบสุข พบเจอแต่สิ่งดีงาม..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/251108
การทำความดี กรรมดี การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ การกระทำความดีตามหลักคำสอนในศาสนา ซึ่งการทำบุญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความดี  กรรมดี และเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจ การทำบุญนำความสุขมาให้  ทำให้จิตใจของเราแบ่งบานไปด้วยบุญ  จิตใจให้ผ่องใส บริสุทธิ์  ชีวิตมีความสงบสุข พบเจอแต่สิ่งดีงาม..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/251108
การทำความดี กรรมดี การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ การกระทำความดีตามหลักคำสอนในศาสนา ซึ่งการทำบุญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความดี  กรรมดี และเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจ การทำบุญนำความสุขมาให้  ทำให้จิตใจของเราแบ่งบานไปด้วยบุญ  จิตใจให้ผ่องใส บริสุทธิ์  ชีวิตมีความสงบสุข พบเจอแต่สิ่งดีงาม..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/251108
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC