gototopgototop
โครงการปฏิบัติธรรม ภาคปกติ คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2558 Print

เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ  โดยมีผู้บริหารทั้ง 3 สำนัก ได้แก่ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ โดยในวันที่ 2 ของการปฏิบัติธรรม พระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เดินทางมาเยี่ยม พบปะ และบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษา ในช่วงกลางวันเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมตักบาตรความดี และพิธีอำลา