gototopgototop
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง Print

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง  ซึ่งมี นางสาวประภาพร โพธิ์หนูด ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่ โรงเรียนสองห้องประชาบำรุงบรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย