gototopgototop
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง Print

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง  ซึ่งมี นางสาวพัชรา คำบัวเงิน นางสาวนิสากร ขุมลา นางสาวมณีรินทร์ แอมปัชชา ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองบรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย