gototopgototop
เปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ Print

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  และ พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธ. เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง พร้อมด้วย พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  ผู้อำนวยการ สายัณห์ ผาน้อย และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมเปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ อธิการบดี ได้ปลูกต้นโพธิ์ และพระเทพพุทธิมุนี ปลูกต้นมุจลินทร์ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ศูนย์ใบบุญและทีมงานอบรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม แก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย