gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 Print
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม หัวหน้างานกิจการนักศึกษา, นางรัชนีบูรณ์ เนตรภักดี, นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ร่วมกับ ชมรมวอลเลย์บอล มมร.วิทยาเขตอีสานและคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ประจำปี 2558 จัดดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่จะต้องดำเนินการจัดขึ้น เพื่อ 1. เป็นการดำเนินงานของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนบน เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา การเฝ้าระวัง และการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 3. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคี และ 4. ให้นักศึกษาได้ทำงานหรือกิจกรรมเป็นทีม นอกจากนี้กิจกรรรมต่างได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทางการศึกษาภายใน ที่ให้การสนับสนุนทีมนักกีฬา และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากด้วย