gototopgototop
งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ศรี มหาวีโร Print

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 เป็นงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ศรี มหาวีโร พระเถระผู้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน ในงานวันนั้น สมเด็จพระวันรัต องค์อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมคณาจารย์ วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมเดินทางไปงานนี้ ซึ่งมีพระเถรานุเถระ และพุทธศาสนิกชนมากมาย ร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมกับความเศร้าโศกเสียใจและน่าใจหาย กับการสูญเสียพระเถระอีกรูปหนึ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนมากมาย