gototopgototop
นักศึกษาภาคพิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่เศรษฐกิจพอเพียง ไหว้พระ ทำบุญ Print
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาตร์อีสาน พระสมบูรณ์ อุตตฺโม, พระทวี อภโย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และนายพจนพงษ์ ทุมแสน อาจารย์ประจำรายวิชา ได้นำนักศึกษาภาคพิเศษชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาและนักศึกษาภาคพิเศษชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ศึกษาดูงานการเรียนนอกห้องเรียน ณ หมู่บ้านจอมแจ้ง จังหวัดหนองคาย เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษารูปแบบการปกครองชุมชน การทำเศรษฐกิจในชุม การรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น และการจัดการชุมชนแบบโฮมสเตย์ ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น ยอดเยี่ยม หมู่บ้านอยู่ดี กินดี ฯลฯ นอกจากนี้ ได้นำนักศึกษาศึกษาประวัติควมเป็นมาและไหว้พระ ณ วัดโพธิ์ชัย วัดหินหมากเป้ง และวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย และนักศึกษาได้ร่วมทำผ้าป่าถวายวัดวัดผาเสื้อในครั้งนี้ด้วย