gototopgototop
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ดูงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น Print
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ อาจารย์ประจำรายวิชาการเมืองกับเศรษฐกิจไทย ได้นำนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ศึกษาดูงานนอกห้องเรียน ณ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาได้รู้กระบวนการทำงานของหน่วยงานบริษัทเอกชน ศึกษาการบริหารการลงทุนงบประมาณในบริษัท การการบริการสังคม และศึกษาคำว่าบริษัทของคนหัวคิดทันสมัย นอกจากนี้ได้รับความอนุเคราะห์คุณพิชิต พิฤฒิสาร ผู้จัดการภาคฯ มาให้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย