gototopgototop
งานฝึกอบรมและพัฒนา ที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ Print

 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 งานฝึกอบรมและพัฒนา ได้รับนิมนต์จากท่าน ธงชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 คน