gototopgototop
งานวันครู จังหวัดขอนแก่่น Print

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 เป็นวันครู โดยจัดหวัดขอนแก่นในปีนี้ จัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ประกอบด้วย พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และพระคณาจารย์จาก มมร. ไปเจริญชัยมงคลกถาในงาน ในงานประกอบด้วยผู้ใหญ่ ที่อยู่ในส่วนงานการศึกษา เช่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่น เขต1 รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นต้น