gototopgototop
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558 มมร.อส. Print

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย โดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี โดยมี อาจารย์อุดมลักษณ์ วัชรกิตติธาดา เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมอบรมกว่า 250 ชีวิต ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร

 
ดาวน์โหลดภาพหมู่ขนาดใหญ่ 37 mb