gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง Print

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศนักศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ที่ โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง โดยมี นางสาวเสาวนีย์ มูลศรี  เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนในระดับปฐมวัย บรรยายกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย