gototopgototop
นิเทศ : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ Print

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 อาจารย์ชุลีพร นาหัวนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ได้นิเทศนักศึกษา คือ นายกัมปนาท จงอบกลาง นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ซึ่งออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ ณ ทัณฑสถาน จังหวัดขอนแก่น ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ นักศึกษาจะได้พบประการณ์ตรง รู้จักการแก้ไขปัญหา รู้จักรับผิดชอบ และเป็นคนมีระเบียบวินัย