gototopgototop
งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันแรก Print

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ก่อนวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในช่วงบ่ายนักศึกษาบรรพชิตเข้าอบรมเรื่องระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. และพระมหารุ่งเรือง รกฺขิตฺตธมฺโม จากนั้นออกเดินไปยังงานพรรณไม้ ณ บึงทุ่งสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้บรรยายงานพรรณไม้ เป็นผู้นำเส้นทาง ส่วนนักศึกษาคฤหัสถ์ร่วมกันทำความสะอาดมหาวิทยาลัย จากนั้นในช่วงเย็น ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม เป็นประธานนำไหว้พระรับศีล รับฟังธรรมเทศนา จากนั้นร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น อิติปิโส 108