gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น Print

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศนักศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ที่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โดยมี นางสาวอุษา คำภักดี และนางสาวจงรัก สุวรรณะ เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนในระดับปฐมวัย บรรยายกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย