gototopgototop
กิจกรรมวันเด็ก : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย Print

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยเป็นกิจกรรมส่วนภาคของคณะ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยในงานมีการประกวดแฟนซี รำวงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การจับฉลากของขวัญ พร้อมทั้งการแสดงของ The Thunder Kids ซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน