gototopgototop
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก 2559 ณ ค่ายศรีพัชรินทร์ Print

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ได้นำพานักศึกษา เข้าร่วมจัดงานวันเด็ก ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น