gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก Print

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศนักศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ที่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกโดยมี นางสาวพัชรินทร์ แสนบุตร และนางสาวทัสนีย์ คำพูน เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนในระดับปฐมวัย บรรยายกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย