gototopgototop
มมร.อส. ร่วมงานวันครู ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก Print

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 วันครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี ผศ.วิทูล ทาชา อ.วรเทพ เวียงแก อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ และคณะครูอาจารย์ ได้เข้าร่วมงานวันครู ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นแม่งาน เพื่อให้เกิดความตระหนักในความเป็นครู ส่งเสริมความสามัคคี สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างความเป็นครู