gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น Print

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศนักศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ที่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โดยมี นางสาวรุ่งฤดี คำตัน และนางสาวสุจิตรา ประพันธ์ เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนในระดับปฐมวัย บรรยายกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย