gototopgototop
โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) Print

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน โดยในช่วงเช้ามีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมโครงการอบรมอย่างมากมาย ได้มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเตรียมสอบ B-netได้แก่ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พระมหาประสงค์ กิตติญาโณ ดร. พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม ดร. พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก  พระอาจาย์ทวี อภโย พระมหาชัชวาล ฐิตคุโณ อาจารย์แก่นเพชร แฝงสีพล อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม